Bases dels Premis Vinari dels Vermuts Catalans edició 2024

Article 1 – Organització i control de les dades
Article 2 – Objectius
Article 3 – Objecte
Article 4 – Participants
Article 5 – Condicions d’admissió
Article 6 – Mostres
Article 7 – Modalitat d’inscripció
Article 8 – Cost de participació i forma de pagament
Article 9 – Enviament de les mostres
Article 10 – Condicions de l’organització de les jornades de tast
Article 11 – Classificació dels vins
Article 12 – Guardons i premis
Article 13 – Força major i modificació
Article 14 – Controls
Article 15 – Participació al concurs
CONTACTE i incidències
Article 1 – Organització i control de les dades

Els Premis Vinari dels Vermuts Catalans (d’ara endavant PVVC) estan organitzats per Vadevi.cat- Comunicació Vinària, S.L- amb seu a Passeig de Gràcia, 16 1r 3a, amb codi postal 08007, de Barcelona. El lloc web oficial www.premisvinari.cat i l’e-mail de contacte: vinari@vadevi.cat

Registrant-se al concurs dels Premis Vinari dels Vermuts Catalans, es considerarà que tots els participants han consentit la transferència de les seves dades personals al responsable del tractament d’aquestes, als efectes de l’administració dels Premis Vinari i de qualsevol altra finalitat que hagi consentit el participant.

Article 2 – Objectius

Els Premis Vinari tenen com a principals objectius:

 • Promocionar i potenciar els vins de qualitat a Catalunya, fomentar-ne el coneixement i la difusió com a producte de proximitat i estimular-ne el consum responsable.
 • Oferir a les empreses comercialitzadores i elaboradores de vins l’oportunitat de ser avaluades per un panell de tastadors professionals del sector del vi.
 • Divulgar entre els consumidors -especialment catalans- la cultura, el territori i les característiques dels vins catalans.
Article 3 – Objecte

Segons el BOE, el vermut és un vi aromatitzat al qual s’hi ha afegit alcohol que s’obté a partir de substàncies derivades d’espècies de l’artemisa.

Es denomina vermut a l’aperitiu vínic en el qual hi apareix amb caràcter dominant el gust i aroma característics de les espècies vegetals del gènere Artemísia. Els vermuts poden ser secs, semi-dolços, dolços, blancs, rosats, negres i daurats. El vermut sec tindrà un grau alcohòlic adquirit de 17% vol., mínim i una riquesa en sucres inferior a 40 g/l. Els semi dolços i dolços han de tenir un grau alcohòlic adquirit de 15% vol., com a mínim i una riquesa de sucres superior als 100 g/litre.

Article 4 – Participants

Aquest concurs està obert exclusivament als vermuts procedents de Catalunya. Hi poden participar amb els seus vermuts:

• Elaboradors particulars
• Cooperatives vitivinícoles
• Unions de cooperatives vitivinícoles
• Agrupacions de productors
• Propietaris o representants de les marques dels vermuts inscrits que els elaborin a qualsevol lloc de Catalunya.

Article 5 – Condicions d’admissió
 • Els vermuts presentats han d’estar embotellats i presents al mercat català o que hi siguin a partir que es facin públics els resultats del concurs.
 • El vermut que competeix ha d’estar destinat a la venda amb característiques idèntiques a les mostres presentades a concurs.
 • S’ha de complir la regulació dels vins aromatitzats en l’àmbit comunitari establert al Reglament CEE 1601/1991, del Consell de 10 de juny, pel qual s’estableixen les regles relatives, definició, designació i presentació dels vins aromatitzats i entre ells, els vermuts.

IMPORTANT: La persona que realitzi la inscripció és la responsable de les dades expressades en el formulari d’inscripció. Aquestes dades seran les que s’utilitzaran per classificar els vins en l’ordre de tast del concurs, i les que es publicaran en el cas que guanyin premis o medalles.

Article 6 – Mostres
 • Per a poder concursar, els vermuts han de procedir d’un lot homogeni. S’ha de presentar cada mostra com s’especifica a continuació:

  • Sis (6) ampolles per mostra.
  • Les ampolles han de portar l’etiqueta de comercialització i complir amb els requisits legals sobre el tipus d’informació que contingui.

  Les ampolles estaran a disposició del jurat de tastadors per poder-les avaluar. En el cas que en sobrin, quedaran a disposició de l’organització per a l’acte de lliurament dels Premis o els actes posteriors de promoció dels vermuts catalans.

Article 7 – Modalitat d’inscripció

La inscripció es farà online a través de la web del concurs, http://vermuts.premisvinari.cat/. Caldrà emplenar les dades del formulari seguint les instruccions que s’indiquen (Veure la guia d’inscripcions per a més informació).

L’organització rebrà les mostres i les inscripcions i eliminarà les que no compleixen amb el reglament.

Es descartaran les fitxes d’inscripció que no vagin acompanyades del corresponent pagament dels drets d’inscripció.

L’empresa que inscriu els vins és totalment responsable de la veracitat de les dades introduïdes en el formulari d’inscripció.

Article 8 – Cost de participació i forma de pagament
Article 7.1 Cost de participació:

• Inscriure un vi té el cost de 60 euros + iva

En cas que un celler inscrigui més d’un vi, aleshores s’aplicarà el següent escalat de preus:

• 2 vermuts: 56 euros per vermut + iva
• 3 o més vermuts: 50 euros per vermut + iva

Article 7.2 – Forma de Pagament

El pagament de la inscripció dels vins es pot fer mitjançant targeta de crèdit o per transferència bancària. La inscripció serà ferma un cop s’hagi rebut la confirmació del pagament de la targeta de crèdit o el comprovant de la transferència bancària.

La transferència bancària s’ha de realitzar al número de compte de l’entitat:

CAIXABANK

IBAN: ES98 2100 3054 6722 0065 8467

En l’assumpte de la transferència s’haurà de fer constar:

Nom del celler + import de la inscripció

El comprovant de la transferència s’ha de fer arribar per correu electrònic a vinari@vadevi.cat

Les despeses bancàries, en cas que n’hi hagi, van a càrrec del participant. No es reemborsaran les despeses d’inscripció en cas de cancel·lació o d’error d’inscripció.

Article 9 – Enviament de les mostres

Les mostres dels vins inscrits s’hauran de fer arribar al lloc designat per l’organització. El participant triarà el mitjà per fer arribar les mostres a la seu corresponent -l’expedició de les mostres anirà al seu càrrec- i és ell qui assumirà els riscos i despeses. Es rebutjarà qualsevol mostra enviada a ports deguts i les mostres que no compleixen amb el reglament.

Direccions i horaris:

Les mostres s’hauran d’enviar abans del 16 de febrer de 2024 a:

Premis Vinari dels Vermuts
Passeig de Gràcia, 16 1er 3era.
08007 Barcelona
Horaris de lliurament: de 10:00 h a 19:00 h
Persona de contacte: Sr. Ramon Roset
Telèfon de contacte: +34 666 579 122

El participant tria el mitjà per fer arribar les mostres a la seu que fixi l’organització, l’expedició de les mostres va a càrrec seu i és ell qui assumeix els riscos i despeses. Es rebutjarà qualsevol mostra enviada a ports deguts. Es rebutjaran les mostres que no compleixen amb el reglament. Les mostres queden en propietat de l’organització dels PVVC.

Article 10 – Condicions de l’organització de les jornades de tast

Aquest concurs s’organitza sota el principi de l’anonimat absolut de les mostres i per respectar aquest principi de total confidencialitat, els jurats no podran identificar el vi, el seu preu, les seves puntuacions o les recompenses obtingudes.

L’organització dels Premis Vinari es reunirà en una sala aïllada, tranquil·la, lluminosa i ben ventilada per a preparar les sessions de tast.

Cada vermut es tastarà individualment per un grup de tastadors professionals seguint una fitxa de tast que facilitarà l’organització.

L’apreciació dels vins és descriptiva i inclou puntuacions sobre:

• Aspecte visual
• Aspecte olfactiu
• Impressió en boca
• Impressió general de qualitat

El desenvolupament del concurs consistirà en unes sessions de tast on es degustaran i qualificaran tots els vins presentats.

Article 11 – Classificació dels vermuts

Les categories en què es classifiquen els vermuts siguin secs, semi-secs o dolços, són:

• Vermuts tradicionals Blancs
• Vermuts tradicionals Negres
• Vermuts tradicionals Reserva
• Altres estils de vermuts (categoria que inclou: vermuts daurats; vermuts taronges; vermuts rosats;
vermuts secs o extra-dry blancs o negres, i altres vermuts que no s’escaiguin a les categories tradicionals).

Article 12 – Guardons i premis

El barem dels guardons adoptat és un sistema que funciona per apreciació i que permet la classificació dels vins que competeixen en funció de les seves qualitats intrínseques.

Els PVVC atorga les següents medalles: Vinari d’Or, Vinari de Plata, Vinari de Bronze. S’atorgarà un únic guardó: Gran Vinari d’Or, que es decidirà entre els vermuts que hagin obtingut la màxima puntuació pel jurat de tast.

A més, els Premis Vinari atorguen els següents premis especials:

 • Millor Vermut per a còctels. Serà de la mà de professionals del sector del bàrman i la cocteleria, que buscaran el millor vermut per fer còctels.
 • Millor etiqueta de vermut. Un jurat diferent al que avalua els vermuts, en aquest cas format per professionals del marketing, la comunicació i el disseny, decidirà quin és el vermut que té la millor etiqueta a partir de criteris objectius dels que s’han presentat a concurs.
 • Millor Vermuteria. Ho farem a través del diari Tot Barcelona i del diari digital MónTerrassa i dels seus lectors, que ens ajudaran a triar quina és la millor vermuteria de cada ciutat.

Els guardons s’atorgaran segons apreciació del Jurat de Tast en funció de l’alt nivell de qualitat dels vins escumosos rosats presentats, però en cas que el jurat ho consideri oportú, es podran declarar deserts algun o alguns dels guardons. Tanmateix si el Jurat de Tast ho considerés oportú es podrien declarar dos guanyadors ex aequo d’algun o alguns dels guardons.

Tots els resultats es comunicaran als elaboradors i al públic general en una Gala de lliurament de premis.

L’organització posarà a la venda les etiquetes adhesives de les medalles i estaran a disposició exclusiva dels cellers amb vins guardonats.

Es prohibeix l’ús no autoritzat i la reproducció del logotip, de les distincions i dels Premis.

Els resultats del concurs es difondran de la manera més àmplia possible utilitzant tots els mitjans de comunicació (xarxes socials, web, premsa especialitzada i generalista, etc.).

Article 13 – Força major i modificació

• En cas que un esdeveniment aliè a la voluntat de l’organització impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, la responsabilitat no recaurà en els PVVC.

• L’organització es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar les dates inicialment previstes, d’abreujar-lo, de perllongar-lo o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), de qualsevol esdeveniment imprevist i aliè a la seva voluntat o de necessitat justificada.

• En aquests supòsits, no es podrà responsabilitzar l’empresa organitzadora ni demanar-li cap compensació.

Article 14 – Controls

• L’organització dels PVVC es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les mostres que no compleixin amb el reglament.

• Només l’organització dels PVVC serà competent per a solucionar eventuals litigis.

• Els organitzadors es reserven el dret de procedir a un control analític dut a terme per un laboratori

d’anàlisis enològics autoritzat de les mostres premiades, en cas que ho consideri necessari.

Article 15 – Participació al concurs

La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquest reglament. No es reemborsaran les despeses de participació en el cas que les mostres, els documents d’inscripció i/o el pagament de les

despeses arribin passada la data límit d’inscripció al concurs o s’hagi incomplert algun dels reglaments descrits en aquestes bases.

CONTACTE i incidències

Informació general sobre els Premis Vinari dels Vermuts Catalans:
Ramon Roset vinari@vadevi.cat | direcciovinari@vadevi.cat | Tel. 666 57 91 22

Informació sobre inscripcions i incidències:
Zaida Torregrosa vinari@vadevi.cat | ztorregrosa@vadevi.cat | Tel. 685 10 50 29

Web oficial: www.premisvinari.cat

Podeu seguir l’actualitat del concurs a xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter: @PremisVinari i del hashtag #VinariVermuts24